HOTELEX CHENGDU 2017 Aug  11-13,2017 Chengdu Century City International Convention & Exhibition Center Hall 2-4
aHR0cDovL2VuLmhvdGVsZXguY24vY2hlbmdkdS1leGhpYml0aW9uL292ZXJ2aWV3L2Zsb29yLW1hcC8=
0